I didn’t mean to + (verb)

The word ‘didn’t’ is a contraction of the words ‘did not’. When using it in a sentence with the words ‘mean to’ you are informing someone that you did something you regret or are sorry for. This could have been a physical, mental or verbal action.

Here are some examples:

“I didn’t mean to hurt your feelings.”
“I didn’t mean to call you so late.”
“I didn’t mean to lie about what happened.”
“I didn’t mean to embarrass you.”
“I didn’t mean to stay out so late.”
“I did not mean to say those things.”
“I did not mean to leave you out.”
“I did not mean to make you confused.”
“I did not mean to think you were involved.”
“I did not mean to cause trouble.”

 

Từ ‘không’ là một sự co lại của từ ‘không’. Khi sử dụng nó trong một câu với những từ ‘có nghĩa là’ bạn đang thông báo cho ai đó rằng bạn đã làm điều gì đó bạn hối hận hoặc xin lỗi vì. Đây có thể là hành động thể chất, tinh thần hay lời nói.

Dưới đây là một số ví dụ:

“Tôi không có ý làm tổn thương tình cảm của bạn.”
“Tôi không có ý gọi bạn quá muộn.”
“Tôi không có ý nói dối về những gì đã xảy ra.”
“Tôi không có ý làm bạn bối rối.”
“Tôi không có ý định ở lại quá muộn.”
“Tôi không có ý nói những điều đó.”
“Tôi không có ý bỏ rơi bạn.”
“Tôi không có ý làm bạn bối rối.”
“Tôi không có ý nghĩ rằng bạn đã tham gia.”
“Tôi không có ý gây rắc rối.”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *